ANBI

Algemene informatie
Stichting JongRES Nederland (JongRES) is een algemeen nutsbeoogende instelling. Het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Nummer (RSIN) van JongRES is 863933774.
Voor vragen over de JongRES kan contact worden opgenomen met info@jongresnederland.nl.

Doelstelling
Het aanjagen en vertegenwoordigen van het belang van een duurzame toekomst in Nederland op regionaal niveau en het agenderen en versnellen van RES-jongerenparticipatie.
Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting. De stichting beoogt het algemeen nut. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Beleidsplan
JongRES heeft in 2022 samen met haar kernpartners, de Jonge Klimaat Beweging en het Klimaat Energie Koepel een beleidsplan opgesteld. Het beleidsplan op hoofdlijnen is hier te downloaden.

Bestuur en toezicht
Het dagelijks bestuur van JongRES wordt gevoerd door de leden van het nationale bestuur. De bestuursleden, hun functie en een korte toelichting zijn te vinden op de pagina van het nationale bestuur. De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken in de stichting. De raad van toezicht staat het bestuur met advies terzijde. De raad van toezicht houdt toezicht op ten minste:

  • de realisatie van de statutaire doelstellingen van de stichting;
  • de strategie en de risico’s verbonden aan activiteiten van de stichting;
  • de financiele verslaglegging;
  • de naleving van wet- en regelgeving

De leden van de raad van toezicht van JongRES zijn:

  • Jens van der Duim – voorzitter
  • Kristel Lageweg
  • Jurgen Pennings
  • Christina Marigliano

Beloningsbeleid
Bestuursleden van stichting JongRES Nederland vervullen hun functie op vrijwillige basis en ontvangen hoog uit een bestuursvacatie ter compensatie van de tijd en energie die zij in hun functie steken. Dit is in lijn met het beloningsbeleid uit de statuten van de stichting: Artikel 3 Lid 6 “Alle bestuurders kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden”

Verslag uitgeoefende activiteiten

Financiële verantwoording